Porozmawiajmy o linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego”.

Projekt realizowany jest przez firmę Multiconsult Polska, na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Przestrzennie, projekt obejmuje prace na liniach kolejowych nr 274, 290, 779 i 786, zlokalizowanych na terenie gmin: Zgorzelec, Sulików i Bogatynia.

Celem procesu konsultacji społecznych jest pozyskanie Państwa opinii na temat prezentowanych poniżej założeń projektowych i przyjętych rozwiązań technicznych.

Jaki jest cel projektu?

Celem Projektu jest przede wszystkim:

 • przywrócenie połączenia kolejowego do Bogatyni – przede wszystkim w ruchu pasażerskim;
 • zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców regionu oraz rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego poprzez wznowienia ruchu kolejowego między Bogatynią a Zgorzelcem oraz Bogatynią a Wrocławiem;
 • skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie punktualności pociągów (pasażerskich i towarowych);
 • poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – pasażerskiego i kolejowego;
 • zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych;
 • zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury objętej Projektem na obecne i prognozowane zmiany klimatu.

Jaki jest zakres projektu?

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • Gminy:
  • Zgorzelec (LK 274 i LK290)
  • Sulików (LK 274, LK290 i LK779)
  • Bogatynia (LK786)
 • Linie kolejowe nr:
  • nr 274 – Wrocław Świebodzki – Zgorzelec
  • nr 779 – Studniska – Las
  • nr 290 – Mikułowa – granica państwa (Krzewina Zgorz.)
  • nr 786 – granica państwa (Trzciniec Zgorz.) – Bogatynia
 • wraz z leżącymi na nich przystankami/stacjami:
  • stacja Zgorzelec (peron 3)
  • stacja Jerzmanki
  • stacja Sulików
  • stacja Turoszów
  • przystanek Bratków Zgorzelecki (projektowany)
  • przystanek osobowy Turoszów Kopalnia
  • przystanek osobowy Bogatynia

Zakłada się:

 • poprawę stanu technicznego nawierzchni peronowej i kolejowej;
 • podniesienie średniej prędkości z jaką mogą poruszać się pociągi;
 • rewitalizację istniejących punktów obsługi pasażerskiej w zakresie modernizacji i zwiększenia ilości elementów małej architektury, w tym zapewnienie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;
 • likwidację niektórych przejazdów kolejowo-drogowych lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych (systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu);
 • przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem przejazdów w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobów obsługi ruchu;
 • dostosowanie istniejącego uzbrojenia terenu do nowej infrastruktury kolejowej;
 • usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego funkcjonowania.

Jak wyglądają rozwiązania projektowe?

Poniżej zamieszczono ogólną mapę orientacyjną oraz szczegółowe mapy prezentujące zakres projektu.

Jak można się wypowiedzieć?

1. Spotkania konsultacyjne

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

 • 11 czerwca 2024 r.
  Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
  Parkowa 1
 • 12 czerwca 2024 r.
  Bogatyński Ośrodek Kultury
  Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
 • 13 czerwca 2024 r.
  Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
  P
  lac Wolności 9

Spotkania zaczną się o godzinie 17:00. Planujemy, że mogą potrwać około 2 godzin.

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, mogą więc brać w nich udział wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na np. miejsce zamieszkania.

2. Ankieta

Zapraszamy też do wypełnienia internetowej ankiety, która dostępna będzie do 23 czerwca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!